Opredelitev glavnih pojmov v svetu odnosov z javnostmi, promocije in marketinga

Odnosi z javnostmi:

so funkcija upravljanja komuniciranja med podjetjem in njenimi javnostmi, da bi podjetje vzpostavilo naklonjenost in medsebojno razumevanje, ki bi se odrazilo v družbeno odgovornem poslovanju, kar bi obema stranema prineslo pozitivne učinke.

Množični mediji:

so komunikacijski kanali, ki omogočajo prenašanje sporočil, pomembnih za javnost ter z določanjem agende (kaj in kdaj bo objavljena določena novica) tako potanejo tudi sooblikovalec javnega mnenja.

Družbena odgovornost:

predstavlja vrednote, strategije in delovanja korporacije, ki prispevajo k pozitivnemu odnosu z lokalno skupnostjo in preprečujejo negativne vplive na okolje. Družbena odgovornost podjetij pomeni usklajevanje različnih interesov deležnikov s cilji in strategijo podjetja.

Trajnostni razvoj podjetij:

pomeni da podjetja dolgoročno vrednost za svoje deležnike zagotavljajo z iskanjem priložnosti in upravljanjem tveganj, ki izvirajo iz ekonomskega, okoljskega in družbenega razvoja. Podjetja, ki poslujejo po načelih trajnostnega razvoja, si pri doseganju svojih ciljev prizadevajo za spoštovanje okolja, zmanjševanje negativnih družbenih in okoljskih vplive ter za ustvarjanje dodane vrednosti za lokalno skupnost, da ne bi ogrožali zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Nekatera podjetja pa se začnejo tudi aktivno zavzemati za reševanje določenih družbenih in okoljskih problematik.

Deležniki:

vse za podjetje ključne javnosti ali skupine (npr. zaposleni, potrošniki, lastniki/vlagatelji, lokalna skupnost, dobavitelji, mediji, poslovni partnerji, država, nevladne organizacija, družine zaposlenih …), ki vplivajo na delovanje in obstoj podjetja in na katere podjetje vpliva s svojim delovanjem. Zato je za podjetje ključno uspešno sodelovanje z deležniki, saj si le tako lahko omogoči doseganje vodilne vloge v vse bolj kompleksnem in spreminjajočem se poslovnem okolju. Ko podjetje doseže uspešno sodelovanje z deležniki, prispeva tudi k trajnostnem razvoju.

Poslovno okolje:

sestavljajo ga zaposleni, kupci, distributerji, dobavitelji, lastniki in financerji, vlada in njene institucije, parlament, politične stranke, lokalna skupnost in konkurenca.

Ugled:

pomeni predstavo, ki si jo o nas oblikujejo druge entitete. Medijsko poročanje o podjetju, informacije, ki se širijo od ust do ust, oglaševanje in druge promocijske dejavnosti ter neposredne izkušnje posameznikov sooblikujejo njihovo zaznavanje podjetja. Ugled, ki je dobro vnaprej zastavljen, lahko prinese kar nekaj konkurenčnih prednosti podjetja,

Identiteta:

označimo jo lahko kot izražanje podobe, ki jo ima podjetje o samem sebi in se z njo poistoveti. Lahko bi rekli, da gre za nekakšne značajske lastnosti, ki označujejo podjetje. Identiteta podjetja sloni na njegovi realnosti in zaobjema različne elemente. Identiteta je sredstvo, s katerim se organizacije razlikujejo med seboj. Med elemente, ki sestavljajo identiteto organizacije, lahko štejemo osebnost organizacije (zgodovina in sedanjost človeških resursov, poslanstvo, cilji, vloga v družbi…), obnašanje organizacije, pojavnost (zaznavne komponente) organizacije in komuniciranje organizacije.

DELI VSEBINO

DODAJ KOMENTAR

Leave a Comment

KAKO DO OBJAV V MEDIJIH

Brezplačna e-knjiga za večjo prepoznavnost v medijih

Želite, da bi mediji več pisali o vas, vašem podjetju ali vaših izdelkih in storitvah?

Naložite si e-knjigo, v kateri vam 15 izkušenih piarovcev iz uglednih podjetij in agencij podaja svoje nasvete, poglede in dolgoletne izkušnje, ki jim v vsakodnevni praksi pomagajo dosegati odmevne objave v najrazličnejših medijh (časopisih, revijah, radiju, televiziji, spletnih portali…):

 • Barbara Režek, Had
 • Edita Krajnović, Mediade
 • Igor Furst, S&T
 • Irena Pavčič, IPPR
 • Jana Lutovac Lah
 • Jelka Novak Katona, SKB banka
 • Laura Smrekar, Competo
 • Mateja Čotar, UniCredit Bank
 • Nastja Kramer, Malinca
 • Nataša Japelj, Skaza
 • Nina Orel
 • Petra Juvančič, Vzajemna
 • Sabrina Povšič Štimec, RTV Slovenija
 • Tine Lavrič, SIQ
 • Urška Ojsteršek, Petrol

E-knjiga Kako do objav v medijih vam pomaga:

 • spoznati različne vidike povečevanja publicitete s strani piarovcev, ki postavljajo temelje piara v Sloveniji,
 • pridobiti dodatne ideje za povečanje publicitete oz. pridobitev objav v medijih
 • razumeti kaj novinarje, najpogosteje prepriča, da se odločijo za objavo članka o podjetju oz. o njegovih storitvah ali izdelkih,
 • izvedeti kakšne so izkušnje drugih piarovcev, katere teme so se izkazale za najbolj odmevne, da dobijo največ objav v medijih.

  Politika varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.